Over het Transparantieregister

De Stichting Transparantieregister Zorg is in 2012 op initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) opgericht met als doel de financiële relaties van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven inzichtelijk te maken. De Stichting Transparantieregister Zorg beheert een centraal register waarin gegevens over bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en farmaceutische bedrijven door het publiek kunnen worden geraadpleegd. In 2014 zijn de financiële relaties tussen dierenartsen en de farmaceutische industrie aan het register toegevoegd. Transparantie is ook in andere sectoren en beroepsgroepen in de zorg een belangrijk onderwerp. Om die reden is de Stichting Transparantieregister Zorg onafhankelijk van de CGR opgezet.

De Stichting Transparantieregister Zorg wordt bestuurd door een zelfstandig opererende secretaris (mevrouw mr. J. Galjaard), die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht waarin de deelnemende koepelorganisaties zitting hebben (de heer dr. L. Wigersma namens de KNMG, de heer drs. A.M.J.A. Duchateau namens de KNMP, de heer dr. M.A. Dutrée namens Nefarma, de heer drs. P.F. Bongers namens Bogin, de heer Prof. dr. M.M. Levi namens de NFU, de heer drs. E.J. Pieke namens de FIDIN en de heer drs. A.H.G. Piebes namens de KNMvD). De stichting heeft met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een centrale database met webportal in 2012 gebouwd. Meldingen van financiële relaties aan Transparantieregister Zorg worden verwerkt door KNMG Opleiding & Registratie.

De Stichting Transparantieregister Zorg verwerkt de gegevens tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners en – instellingen in opdracht van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP). Kijk voor meer informatie over de transparantieregels op de website van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de CAVP.

In de CGR Gedragscode is met betrekking tot de openbaarmaking van financiële relaties opgenomen dat artsen, apothekers, verpleegkundigen en physician assistants enerzijds en farmaceutische bedrijven anderzijds verplicht zijn om gegevens over relaties op het gebied van dienstverlening, sponsoring en gastvrijheid te melden aan het Transparantieregiser. In de CAVP Gedragsregels is opgenomen dat de relaties op het gebied van dienstverlening en sponsoring tussen dierenartsen en veterinair farmaceutische bedrijven moeten worden gemeld. Daarbij is afgesproken dat in eerste instantie farmaceutische bedrijven de financiële relaties die zij in Nederland zijn aangegaan, aan het register rapporteren. Als er sprake is van een financiële relatie met een in het buitenland gevestigd farmaceutisch bedrijf, dan moet de melding aan het register worden gedaan door de in Nederland actieve zorgverlener of -instelling die bij die relatie betrokken is.

Koepelorganisaties die de transparantieregels hebben onderschreven, zijn:

Nefarma (Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland)
Bogin (Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland)
 
Neprofarm (Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
FIDIN Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland
KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
KNMP (Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)
NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants)
NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
OMS (Orde van Medisch Specialisten)
LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)


Klik hier om contact  op te nemen met de Stichting Transparantieregister Zorg

Video about the EFPIA Disclosure Code in The Netherlands:Wat wel en niet geregistreerd Klik hier voor meer informatie wat wel en niet wordt geregistreerd in Transparantieregister Zorg