Over het Transparantieregister

De Stichting Transparantieregister Zorg is in 2012 op initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) opgericht met als doel de financiële relaties van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven inzichtelijk te maken. De Stichting Transparantieregister Zorg beheert een centraal register waarin gegevens over bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en bedrijven door het publiek kunnen worden geraadpleegd. In 2014 zijn de financiële relaties tussen dierenartsen en de diergeneesmiddelen industrie aan het register toegevoegd. Per 2016 zullen ook financiële relaties tussen zorgverleners en medische hulpmiddelen bedrijven in het register zijn opgenomen. Transparantie is ook in andere sectoren en beroepsgroepen in de zorg een belangrijk onderwerp. Om die reden is de Stichting Transparantieregister Zorg onafhankelijk voor alle sectoren opgezet.

De Stichting Transparantieregister Zorg wordt bestuurd door een zelfstandig opererende secretaris, die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht waarin de deelnemende koepelorganisaties zitting hebben. De stichting heeft met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een centrale database met webportal in 2012 gebouwd. Meldingen van financiële relaties aan Transparantieregister Zorg worden verwerkt door KNMG Opleiding & Registratie.

De Stichting Transparantieregister Zorg verwerkt de gegevens tussen bedrijven en zorgverleners en – instellingen in opdracht van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Kijk voor meer informatie over de transparantieregels op de website van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), CAVP en GMH.

In de Gedragscodes is met betrekking tot de openbaarmaking van financiële relaties opgenomen dat zorgaanbieders enerzijds en bedrijven anderzijds verplicht zijn om gegevens over financiële relaties te melden aan het Transparantieregister. Daarbij is afgesproken dat in eerste instantie de bedrijven de financiële relaties die zij in Nederland zijn aangegaan, aan het register rapporteren. Als er sprake is van een financiële relatie met een in het buitenland gevestigd bedrijf, dan moet de melding aan het register worden gedaan door de in Nederland actieve zorgverlener of -instelling die bij die relatie betrokken is.

Koepelorganisaties die de transparantieregels hebben onderschreven, zijn:
 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland
Bogin Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland
Neprofarm Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FHI Federatie van Technologiebranches
Nefemed Medische hulpmiddelen en technologie bedrijven
FIDIN Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMP Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
CPD Collectief Praktiserende Dierenartsen
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistants
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
OMS Orde van Medisch Specialisten
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap


Klik hier om contact  op te nemen met de Stichting Transparantieregister Zorg

Video about the EFPIA Disclosure Code in The Netherlands:


 
Wat wel en niet geregistreerd Klik hier voor meer informatie wat wel en niet wordt geregistreerd in Transparantieregister Zorg