Wat wel en niet geregistreerd

Al sinds jaar en dag werken bedrijven en onderzoekers samen met zorgverleners en zorginstellingen. Die samenwerking leidt tot nieuwe en betere geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden waar iedereen baat bij heeft. Aan dit soort samenwerkingsverbanden zijn soms geldstromen verbonden. Het Transparantieregister Zorg maakt inzichtelijk welke vormen van samenwerking een zorgverlener of -instelling met bedrijven heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

Wat vindt u in het Transparantieregister Zorg?

Het Transparantieregister Zorg geeft inzicht in financiële relaties die in contracten zijn vastgelegd, zoals:
 • Dienstverlening
  Een zorgverlener kan bijvoorbeeld een lezing of presentatie geven, of een medisch-wetenschappelijk stuk schrijven waarvoor hij of zij een vergoeding ontvangt van een bedrijf. 
 • Sponsoring
  Een bedrijf kan bijvoorbeeld een project of een onderzoek met geld ondersteunen, in ruil voor naamsvermelding. Vanaf 2015 moet ook de sponsoring van drukkosten voor proefschriften worden gemeld. Deze relaties worden vanaf 2016 gepubliceerd.
 • Individuele gastvrijheid
  Voor de deelname aan samenkomsten kunnen zorgverleners een vergoeding van de reis-, verblijf en inschrijvingskosten krijgen van een bedrijf voor de deelname aan deze bijeenkomst. Individuele gastvrijheid maakt vanaf 2015 deel uit van de transparantieregels van de CGR en deze relaties worden voor het eerst in 2016 gepubliceerd. Onder de CAVP en de GMH Code worden deze relaties niet gemeld.
Bedrijven en beroepsbeoefenaren hebben afgesproken dat zij dit soort afspraken openbaar maken. In contracten tussen de betrokkenen staat hoe en door wie de financiële relatie openbaar wordt gemaakt. In beginsel geldt dat bedrijven bij het register melding maken van de financiële relaties die zij in Nederland zijn aangegaan. Als er sprake is van een financiële relatie met een in het buitenland gevestigd bedrijf, dan moet de melding aan het register worden gedaan door de in Nederland actieve zorgverlener of -instelling die bij die relatie betrokken is. De informatie moet uiterlijk binnen de gestelde tijdsperiode na afsluiting van het kalenderjaar worden aangeleverd aan het Transparantieregister zorg, waarna de gegevens gepubliceerd worden. De gegevens blijven drie jaar op de website staan.

Wat is niet geregistreerd?

 • Financiële relaties met een totale waarde in een kalenderjaar lager dan € 500
  Uitgangspunt is dat relaties die een lagere waarde hebben, de onafhankelijkheid van zorgverleners niet in gevaar brengen. Deze ondergrens waarborgt ook dat het register vooral substantiële relaties openbaar maakt.
 • Klinisch onderzoek
  Vergoedingen die aan onderzoekers en instellingen worden betaald in het kader van medisch-wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek met mensen (WMO-plichtig onderzoek) worden gecontroleerd door een medisch-ethische commissie. WMO-plichtig onderzoek wordt bekendgemaakt in openbare registers . Bij publicatie staat welke onderzoekers het onderzoek hebben verricht en wie het onderzoek heeft gesponsord.
 • Gastvrijheid voor bijeenkomsten georganiseerd door het farmaceutisch bedrijf
  De gastvrijheid die door een farmaceutisch bedrijf wordt verleend voor een bijeenkomst die het bedrijf zelf organiseert en waarbij de vergoeding beperkt blijft tot eten en drinken valt buiten de gedragsregels. Op grond van de CAVP hoeft individuele gastvrijheid nooit te worden gemeld.
 • Handelsrelaties
  Zorgverleners (apothekers en dierenartsen) kunnen een handelsrelatie hebben met betrekking tot de inkoop van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze relaties vallen buiten de gedragsregels.  
 • Monsters
  Het kan voorkomen dat een bedrijf een zorgverlener een monster van een geneesmiddel, diergeneesmiddel of medisch hulpmiddel ter beschikking stelt. Zoiets komt niet in het register.
 • Geen tegenprestatie
  Voor bepaalde financiële vergoedingen zonder tegenprestatie (zoals geschenken), gelden duidelijke CGR-regels (humaan) / GMH-regels (medische hulpmiddelen) / CAVP-regels (veterinair) om beïnvloeding te voorkomen. Deze vormen van financiële vergoedingen zijn al voldoende gereguleerd en aan maxima gebonden en komen daarom niet in het register voor. Individuele gastvrijheid voor deelname aan bijeenkomsten moet onder de CGR regels wel worden gemeld (vanaf 2015).