NL | EN

Privacy beleid


Privacy statement Stichting Transparantieregister Zorg
Mei 2018

Algemeen
De Stichting Transparantieregister Zorg (STZ) is in 2012 op initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) opgericht met als doel de financiële relaties van zorgaanbieders met (farmaceutische) bedrijven inzichtelijk te maken. De STZ beheert een centraal register waarin gegevens over bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners, samenwerkingsverbanden van zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties enerzijds met bedrijven anderzijds door het publiek kunnen worden geraadpleegd. In 2014 zijn de financiële relaties tussen dierenartsen en de diergeneesmiddelenbedrijven aan het register toegevoegd. Per 2016 zijn ook financiële relaties tussen zorgaanbieders en medische hulpmiddelenbedrijven in het register opgenomen. Transparantie is ook in andere sectoren en beroepsgroepen in de zorg een belangrijk onderwerp. Om die reden is de STZ onafhankelijk voor de betrokken zorgsectoren opgezet.

Persoonsgegevens
In dit register worden noodzakelijkerwijs persoonsgegevens in de zin van de wetgeving omtrent privacy en de bescherming van persoonsgegevens verwerkt. De STZ verwerkt de gegevens tussen bedrijven en zorgverleners, samenwerkingsverbanden van zorgverleners, zorginstellingen, en patiëntenorganisaties in opdracht van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

De gegevens die over u worden verwerkt zijn afkomstig van de meldingen van deelnemende bedrijven en gebaseerd op uw BIG-registratienummer of Unieke Dierenartsennummer (UDN). Met behulp van dit nummer worden uit het BIG-register respectievelijk UDN-register de voorletters, achternaam, woonplaats en, indien van toepassing, specialisme geregistreerd, alsmede de gegevens van de financiële relatie(s) die u in een bepaald jaar bent aangegaan (met vermelding van het gecontracteerde bedrijf, type overeenkomst en bedrag in euro’s). Deze gegevens zijn per kalenderjaar op basis van nummer, naam en woonplaats of naam en specialisme te raadplegen via een publieke website, na invoering van een captcha code. In voorkomende gevallen worden door de bedrijven e-mailadressen van contactpersonen van betrokken zorgverleners, samenwerkingsverbanden van zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties gemeld, die ten behoeve van de voorafgaande controle van de gegevens door de betrokken zorgaanbieders in het register worden geregistreerd. Ook de emailadressen van contactpersonen van de deelnemende bedrijven worden geregistreerd. Emailgegevens worden niet geopenbaard. Gemelde gegevens worden na 3 jaar verwijderd.

Doeleinden
Het doel van de verwerkingsactiviteiten van de STZ is om het mogelijk te maken dat personen inzicht hebben in bepaalde financiële relaties (dienstverleningsovereenkomsten, sponsorovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot de vergoeding van kosten in relatie tot nascholing) tussen zorgverleners, samenwerkingsverbanden van zorgverleners, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en bedrijven, om een objectieve samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijven te kunnen waarborgen. Dit is een maatschappelijk doel wat door de overheid wordt ondersteund en is noodzakelijk voor de uitvoering van de betrokken overeenkomsten tussen zorgverleners, samenwerkingsverbanden van zorgverleners, zorginstellingen, patiëntenorganisaties enerzijds met bedrijven anderzijds.

Omgaan met uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden beheerd door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), die als verwerker ten behoeve van de STZ optreedt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De KNMG verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de door de STZ vastgestelde doeleinden, die u hierboven kunt teruglezen. Al uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige geldende privacywetgeving. Dit houdt het volgende in:
• Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe in de uitoefening van hun functie bevoegd zijn, en worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen anders dan in deze verklaring genoemd, tenzij dit wettelijk verplicht is.
• Uw gegevens worden nooit ergens anders voor gebruikt dan de hierboven vermelde doeleinden.
• Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig (maximaal 3 jaar).

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:
• U heeft het recht om te weten of u bent opgenomen in het registratiebestand van de STZ en op welke wijze u bent opgenomen.
• U heeft het recht op correctie van uw gegevens als deze onjuist blijken te zijn.
• U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens.
• U heeft het recht op wissing van uw gegevens.
• U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken om informatie of bezwaren kunt u richten aan Stichting Transparantieregister Zorg, Postbus 9087, 1006 AB Amsterdam. U vindt meer informatie op de pagina Contact.