NL | EN

Laatste nieuws


Transparantieregister Zorg van start

01-11-2012
Per 1 januari 2013 is het Transparantieregister Zorg actief. Het register is bereikbaar via www.transparantieregister.nl . Gedurende het eerste kwartaal van 2013 wordt het register gevuld met gegevens die betrekking hebben op het afgelopen jaar. Met ingang van 25 april 2013 heeft iedereen via het transparantieregister inzage in financiële relaties tussen artsen, andere zorgverleners of ziekenhuizen, en farmaceutische bedrijven.
Met ingang van 1 januari 2012 gelden gedragsregels over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische bedrijven.

De farmaceutische industrie werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers aan optimale medische zorg in de vorm van geneesmiddelen en behandelmethoden. Aan dat soort samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen geldstromen verbonden. In het verleden is gebleken dat misverstanden kunnen ontstaan over de doelstellingen van financiële relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven.
 
Om die reden nam toenmalig minister Klink van VWS het initiatief om te komen tot een transparantieregeling. De Stichting CGR (www.cgr.nl) heeft in nauw overleg met betrokken partijen gedragsregels opgesteld om die openheid te realiseren. Uitgangspunt is dat een cliënt inzicht moet kunnen hebben in de relaties die tussen arts of instelling en de farmaceutische industrie bestaan.
 
Met financiële steun van het ministerie van VWS is ten behoeve van het transparantieregister een centrale database met webportal gebouwd. Het register wordt beheerd en gepubliceerd door Stichting Transparantieregister Zorg. De koepelorganisaties die de transparantieregels hebben onderschreven, hebben ook zitting in de Raad van Toezicht van de Stichting Transparantieregister Zorg. Dit zijn: 
Nefarma (Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland)
Bogin (Bond van de generieke geneesmiddelenindustrie Nederland)
Neprofarm (Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
KNMP (Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)
NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants)
NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
OMS (Orde van Medisch Specialisten)
LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)

Noot voor de redactie:
Begin april zal het Transparantieregister Zorg officieel worden gelanceerd.
Neem voor meer informatie contact op met Stichting Transparantieregister Zorg  via het contactformulier op de website of e-mail transparantieregister@transparantieregister.nl