NL | EN

Wat is wel en niet geregistreerd


 

Wat vindt u wel en niet in het Transparantieregister Zorg?

In het Transparantieregister Zorg kunt u zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties het afgelopen jaar hebben ontvangen van farmaceutische bedrijven en bedrijven in medische hulpmiddelen. Niet alle vergoedingen staan echter in het register. Zo zijn samenwerkingen met een waarde minder dan € 500 per kalenderjaar niet opgenomen. Ook komen niet alle vormen van samenwerking in het register. In het filmpje ziet u wat wel en niet is geregistreerd. Onder het filmpje vindt u aanvullende uitleg.
 

 

Wat staat wél in het Transparantieregister Zorg?
Het Transparantieregister Zorg laat zien welke samenwerking in de uitwisseling van kennis en kunde er in het afgelopen jaar was en voor welk bedrag. Het gaat dan om vormen van samenwerking die bedrijven met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties in contracten vastleggen. Wat valt daar precies onder? 

Dienstverlening
Een zorgverlener kan bijvoorbeeld een lezing of presentatie geven, of een medisch-wetenschappelijk stuk schrijven waarvoor hij of zij een vergoeding ontvangt van een bedrijf. In het register wordt onderscheid gemaakt tussen de uurvergoeding die de zorgverlener ontvangt voor deze dienstverlening en de eventuele onkosten die zijn vergoed.
 
Sponsoring
Een bedrijf kan ook een project van een zorginstelling of een patiëntenorganisatie met geld ondersteunen, in ruil voor bijvoorbeeld naamsvermelding. Een bedrijf kan bijvoorbeeld bijdragen aan een wetenschappelijk congres, georganiseerd door een wetenschappelijke vereniging. Deze relaties worden aangeduid als respectievelijk ‘sponsoring project’ en ‘sponsoring samenkomst’. Voor individuele zorgverleners mogen bedrijven alleen de drukkosten voor proefschriften sponsoren. Deze relatie wordt dan als ‘sponsoring project’ op naam van de individuele zorgverlener vermeld.
 
Individuele gastvrijheid
Zorgverleners kunnen voor de deelname aan bijeenkomsten een vergoeding krijgen voor de reis-, verblijf- en inschrijvingskosten. De transparantieregels van de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en van de Gedragscode Medische Hulpmiddelenschrijven (GMH) schrijven voor dat bedrijven deze vormen van individuele gastvrijheid moeten melden aan het register. Bedrijven die vallen onder Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) hoeven deze financiële relaties niet te melden.
 


Wat staat niet in Transparantieregister Zorg?

Financiële banden van minder dan € 500 per kalenderjaar
Bedrijven hoeven alleen financiële banden van totaal minstens € 500 per kalenderjaar te melden aan het register. Uitgangspunt is namelijk dat lagere vergoedingen de onafhankelijkheid van zorgverleners niet in gevaar brengen. Door deze ondergrens te hanteren, maakt het register vooral substantiële relaties openbaar.

Klinisch onderzoek
Bedrijven betalen onderzoekers en instellingen regelmatig vergoedingen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen aan handelingen worden onderworpen of gedragsregels worden opgelegd, zoals in klinische studies. Dit onderzoek valt onder de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) en wordt gecontroleerd door een medisch-ethische commissie. WMO-plichtig onderzoek wordt bekendgemaakt in openbare registers en niet in het Transparantieregister Zorg. Bij publicatie staat welke onderzoekers het onderzoek hebben uitgevoerd en wie het onderzoek heeft gesponsord.

Onderzoek waarbij geen handeling of gedragswijze wordt opgelegd aan deelnemers van het onderzoek (zoals observationeel onderzoek) of waarbij het onderzoek niet als een medisch wetenschappelijk onderzoek geldt (zoals gedragswetenschappelijk onderzoek), vallen niet onder het wettelijk kader van WMO. Voor deze vorm van niet-WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek is een toetsingskader ontwikkeld dat in lijn ligt met de WMO, met voorafgaande goedkeuring door een toetsingscommissie en openbaarmaking in registers. Om die reden is niet-WMO-plichtig onderzoek dat wordt getoetst buiten de CGR Gedragscode geplaatst en valt ook buiten de openbaarmakingsplicht in het Transparantieregister Zorg. Kijk op de website van de CGR voor meer informatie over (transparantie rondom) niet-WMO-plichtig onderzoek.

Dit toetsingskader geldt niet voor niet-WMO-plichtig onderzoek met medische hulpmiddelen. Om die reden zal deze vorm van onderzoek dat in opdracht van een bedrijf wordt uitgevoerd, wel openbaar gemaakt worden in het Transparantieregister Zorg. Er gelden derhalve verschillende transparantieverplichtingen voor dienstverlening en sponsoring in het kader van niet-WMO-plicht onderzoek afhankelijk van of het wordt gefinancierd door leveranciers van medische hulpmiddelen of leveranciers van geneesmiddelen.

Eigen bijeenkomsten van een farmaceutisch bedrijf 
Organiseert een farmaceutisch bedrijf zelf een bijeenkomst? En blijft de bijdrage aan zorgverleners beperkt tot eten en drinken? Dan valt deze vergoeding buiten de transparantieregels van de Code Geneesmiddelenreclame. Bedrijven hoeven deze in natura geboden individuele gastvrijheid niet te melden.

In- en verkooprelaties 
Apothekers en dierenartsen kunnen een handelsrelatie hebben voor de inkoop van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Daarmee bedoelen we dat zij zelf geneesmiddelen en hulpmiddelen mogen verkopen en daar een afgesproken bedrag (marge) op mogen verdienen. Deze handelsrelaties vallen buiten de gedragsregels. Bedrijven hoeven ze dus niet te melden aan het register.

Monsters
Bedrijven kunnen artsen of dierenartsen een monster van een geneesmiddel, diergeneesmiddel of medisch hulpmiddel ter beschikking stellen. Zoiets komt niet in het register.

Kleine geschenken 
Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen gelden er duidelijke regels voor bepaalde financiële vergoedingen zonder tegenprestatie, zoals geschenken. Dit zijn de:
Code Geneesmiddelenreclame (CGR)
Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP)
Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)
Deze financiële vergoedingen komen niet in het register voor. Ze zijn namelijk al voldoende gereguleerd en aan maxima gebonden.